ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВАТ «2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» НА СТАТТЮ «ЗАВОДСЬКА ПРОХІДНА ЗАЧИНЕНА» ВІД 12 ЛИПНЯ 2008 РОКУ

23.07.2008 о 07:49 5
У статті «Заводська про­хідна зачинена», яка була на­дру­кована в газеті «Вперед» №55(9283) від 12 липня 2008року, заступник голови Олек­сандрівської РДА В.Щер­бань навів неправдиві цифри, без­підставно звину­вативши завод­чан в маніпу­люванні різними показниками.
 
Автор статті стверджує, що скорочення площ цукристих в останні роки «...є і своя по­літика цукрозаводу в роз­рахунках з виробниками. Перш за все низька закупі­вельна ціна сировини...». В 2007 році цукровий завод пов­ністю роз­ра­хувався з усіма буряко­здавачами згідно дого­ворів купівлі-продажу за ціною від 190 до 230грн. за тонну сиро­вини. Правління ВАТ «2-й ім. Петровського цук­ровий за­вод» в березні 2008 року  для узгод­ження надало госпо­дарст­вам таблиці ( розра­хунки), в яких визначалась ціна закупівлі цукро­вих буряків в залежності від ціни на цукор і газ.
 
Автор пише, «... що в 2007 році на умовах давальниць­кої сировини завод працював за схемою: 45% – заводу, 55% – ви­робнику, тоді, як Капі­та­нівсь­кий цукрозавод пра­цює в цьому році за схе­мою:40% – заводу, 60% – ви­роб­нику. Не влаштовувала сільгоспвироб­ників і оплата транспортних послуг заво­дом».
 
Нагадуємо  В.Щербаню, що в 2007 році Капітанівський цук­ровий завод взагалі не працював, і до речі, він поки що не має дозволу Мініс­терства аграрної політики на виробництво цукру в 2008 році та і до пуску заводу багато часу.
 
За давальницькою схемою: 45% – заводу, 55% – виробнику в 2007 році працювало багато заводів, а саме: ЗАТ «Олек­сандрійський цукровий завод», ТОВ «Панда» (Селищанський цукровий завод) та інші. До речі, ці заводи і в 2008 році планують працювати за такоюж схемою.
 
 Згідно договору купівлі -продажу цукровий завод 100 % витрат за транспортні послу­ги бере на себе, а на даваль­ницьких умовах за схемою 45% – заводу, 55% – господарству, цукровий завод компенсував 45% витрат за транспортні послуги, а госпо­дарства райо­ну при даваль­ницької схемі отримали за транс­портні послуги компенсацію в роз­мірі 100%.
 
Протягом виробничого се­зону в 2007 році, який тривав всього 55 діб, в залежності від ціни на ПММ, розцінки на перевезення цукрової сиро­вини мінялися тричі в більшу сторону і були не менші ніж на інших заводах.
 
Звинувачено працівників за­воду і бурякопункту  в заниженні цукристості, зави­щенні фізичної забрудненості, маніпулюванні з жомом.
 
Згідно щодекадної інфор­мації про виробництво цукру з буря­ків, яка наведена в інфор­ма­ційному бюлетні «Вісник цукро­виків України» №12(19) грудень 2007року:
 

1. Дигестія ( цукристість) буряків при прийманні від по­чатку виробництва склала: по Україні – 15,02%; по ВАТ «2-й ім. Петровського цукро­вий за­вод» – 15,36%; по Олек­санд­рівському району – 15,44%.;

2. Забрудненість: по Україні – більше 12%; по ВАТ «2-й ім. Петровського цукровий за­вод» – біля 10%; по Олек­санд­рівському району –   11,61%.
 
Тобто по цих показниках наше підприємство має кращі результати ніж по Україні в цілому.
 

Що стосується жому, то  на заводі вміст сухих речовин в жомові розраховується згідно затверджених методик, а від­пускна ціна визначалась від­повідно до попиту ринку, але вона була не більша ніж на інших заводах. Так, в 2007 році від­пускна ціна 1 тонни жому скла­дала: вересень — 30грн.; жовтень —  40-60грн.;   листо­пад — 90грн. Середня від­пускна ціна одної тонни жому в 2007 році склала 51,22 грн.

Що стосується фінансуван­ня господарств під час посівної. Автор стверджує, що «... завод абсолютно не фінансував по­сівну, хоча господарства, які сіяли цукровий буряк, забор­гованості перед заводом не мали».  Однак, необхідно ска­зати, що деякі господарства нашого району, які отримали в 2007 році фінансову допомогу, мали заборгованість перед заводом:
 
на 1 січня 2008 р. – 458,7 тис. грн.; на 1 квітня 2008 р. – 259,9 тис. грн.; на 12 липня 2008 р. -223,9 тис. грн. Крім того, за минулі роки господарства Олек­санд­рівсь­кого району мають борг перед заводом в сумі 3043,4 тис. грн., тому було прийнято рішення припинити фінан­су­вання.
 
Автор рахує, що «...із тисячі гектарів матимемо 40-45 тис. тонн цукрових буряків, що дало б можливість на третину забезпечити потреби заводу в сировині», тобто він рахує, що заводу достатньо переробити 120-135 тис. тонн цукрових буряків.
 
По цьому питанню та по інших правління ВАТ «2-й ім. Петровського цукровий за­вод» наводить наступні дані:
 
У 2007 році при заготовці 120 тис. тонн сировини та пе­реробці більш 117тис. тонн собівартість однієї тонни білого цукру склала більш 3400грн., в той час , як оптова ціна на цукор коливалася від 2200 до 2800 грн. за 1 тонну. В ре­зультаті завод мав збитки більше 9 млн. грн. Навіть при таких показниках завод не мав і не має заборгованості ні перед господарствами, ні перед бюд­жетом.
 
Згідно Меморандуму про узгодження дій, який був під­писаний 31 березня 2008 року між Кабінетом Міністрів та галузевими об’єднаннями агро­промислового комплексу цукро­виробники зобов’язані забезпе­чити реалізацію бу­ряко­вого цукру власного вироб­ництва згідно з ДСТУ 4623-2006 в період до 1 вересня 2008 року за оптово-відпускною ціною на рівні не вище 3200грн. за 1 тонну з урахуванням ПДВ. Тоді ариф­метика проста – збитки заводу за сезон пере­робки складуть більше 13 млн. грн.
 
Тому, шановні читачі, в зв’яз­ку з постійним підняттям цін на газ, ПММ, матеріали для ре­монту обладнання, недо­статньою кіль­кістю сировини,  тяжким фінан­совим становищем,  незаці­кав­ле­ністю роботи під­приємства з боку районної влади правління ВАТ «2-й ім. Пет­ровсь­кого цукровий завод» та Наглядова рада Товариства прийняли рішен­ня – вироб­ничий сезон в 2008році не розпочинати. На підприємстві провести консер­вацію облад­нання та працювати в режимі підтримки життєдіяль­ності підприємства до наступ­ного виробничого сезону.
 
Перш ніж прийняти  рішення  не розпочинати у  цьому році переробний сезон, правління ВАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» та Наглядова рада Това­риства багато разів обго­во­рювали це болюче пи­тання.
 
Ми розуміємо і працівників підприємства, які на даний час залишились без роботи, і його ветеранів, які все життя при­святили заводу.
 

Ми розуміємо, що робота підприємства – це і сімейний бюджет, і бюджет району, і надій­ність та добробут сіль­госпвироб­ників, а тому це рішення далося нам з великою тривогою та болем, але іншого виходу в даній ситу­ації не було.

 
 
 

Микола ОБІДІН,

голова правління ВАТ «2-й імені Петровського цукровий завод».
 
 

Від редакції: Чітко дотримуючись букви Зако­ну, редакція подала запе­речення-спростування за­вод­чан за підписом голови правління М.І. Обідіна. Хоча, по суті, правління ВАТ „2-й імені Петровсь­кого цукровий завод” у своїй статті  не заперечило головного — того, що  за­вод у цьому році працювати не буде. А саме цей вис­новок найбільше цікавить жителів району. І всі пояс­нення-виправдання, навіть якщо вони й вагомі, тануть під вироком — завод пра­цювати  не буде. То що тут заперечити? Те, що заку­півельні ціни на сировину  завод у договорах з гос­подарствами визначав в залежності від ціни на цукор і газ, тобто, щоб не залишитись собі в накладі, не працювати на збиток. А що ж тоді залишається господарствам? Вони сіють і буряки, і зернові куль­тури, незалежно від цін на пально-мастильні мате­ріали, на ціну продукції. Якби господарства вихо­дили з таких міркувань як заводчани, то вже давно б не сіяли ні буряки, ні хліб.   Редакція дозволить собі прокоментувати і тверд­ження, що Капітанівський цукровий  завод не пра­цював. А в статті „Заводсь­ка прохідна зачинена” і не сказано, що він працював у минулому році. А от на цей рік договори з госпо­дарст­вами саме нашого району уже уклав і чітко  визначив схему розрахунків 40% — заводу, 60% — виробнику. Що ж стосується не фінан­сування  заводом посівної, то господарства саме на­шого району, які у цьому році посіяли буряки,  заборго­ва­ності перед заводом не мали.

І вже аж ніяк в статті „Заводська прохідна зачинена” не вказано скільки тисяч тонн буряків повинен був би переробити цукровий завод. А те, що наш район міг би дати 40-45 тисяч тонн цукрової сировини, то це дійсно так. Бо погода в цьому році дуже сприятлива для вирощування цукрових буряків. Та й ціни на цукор уже піднялися.

Завод підрахував свої збитки, якби працював, — 13 млн. грн. Кожен ладен краще рахувати прибутки, але за таких умов уже не працювало б напевне жодне з сільгосппідприємств району. Хто б тоді годував державу?  Та село живе, працює, знаходить вихід зі скрути, оре, сіє, збирає урожай, купує те ж саме  дороге пальне і годує державу.

І на завершення: редакція спеціально зробила такий коментар з цієї  болючої теми, аби завершити цю дискусію. Адже найболючіше в ній те, що завод працювати у цьому році не буде.

 

 


Автор публікації
Поділитись в соц. мережах

Всього комментів: 5
avatar
15:11, 24.07.2008 [Матеріал] 0 Спам
"А що ж тоді залишається господарствам? Вони сіють і буряки, і зернові куль­тури, незалежно від цін на пально-мастильні мате­ріали, на ціну продукції."
Насмішили haha

А голова колгоспу сидить у новенькому Лєксусі і каже: "А нема... миші з'їли"

Я не бачив у директора цукрового заводу такого джипа, як у деяких наших фермерів.
Тож мабуть ще під питанням чи завод на фермерах наживається, чи фермери на батраках (пайовиками їх назвати язик не повертається) ще невідомо?

"Та село живе, працює, знаходить вихід зі скрути, оре, сіє, збирає урожай, купує те ж саме дороге пальне і годує державу."
Коли ми вже відійдемо від совкової моралі і лозунгів? Яке село?
Все давно в приватній власності. І жоден господар не буде працювати собі на збиток.
А збитки - вони тільки для податкової звітності biggrin
Чи може саме за ті збитки голова адміністрації джипа має?

1 2 3 4 5 »
avatar